INGOT Brokers CN | Quản lý tài sản

Quản lý tài sản

Chương trình quản lý tài sản hoặc chương trình quản lý rủi ro của chúng tôi cung cấp nghiên cứu và tư vấn chung, chủ yếu được các hợp tác xã, thương gia, người tiêu dùng, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu và nhà sản xuất sử dụng ở một số quốc gia để duy trì tính cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro và Tăng lợi nhuận.

Chương trình có mức độ tùy chỉnh cao này cung cấp:

Sự kết nối hàng ngày với khách hàng với các phân tích các thị trường tiền mặt / chuyển tiếp / thị trường kỳ hạn tương lai và theo dõi các vị thế tương lai của khách hàng.

  • Báo cáo tình hình tin tức thị trường hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
  • Giúp khách hàng làm quen với các chiến lược bảo hiểm rủi ro mua, bán và giá.
  • Đào tạo quản lý rủi ro cho tất cả các phòng ban có liên quan trong công ty khách hàng, bao gồm các bộ phận thương mại, tài chính, hậu cần, hành chính, quản lý và ban giám đốc.
  • Phân tích ngành công nghiệp ngũ cốc / hàng hóa với sự lưu ý đặc biệt đến hoạt động kinh doanh chính, cung ứng địa phương, nhu cầu địa phương, khối lượng, năng lực hoạt động, năng lực tài chính và các mục tiêu. Xem xét rủi ro tiền tệ cho các chiến lược bảo hiểm rủi ro.