INGOT Brokers CN | Người quản lý tiền

Người quản lý tiền

Thay vì đầu tư trực tiếp và tự mình đưa ra các quyết định, bạn có thể chọn lựa chọn quỹ được quản lý*(third party), với việc một nhóm các nhà quản lý quỹ sẽ điều hành khoản đầu tư của bạn.

Các quỹ được quản lý có thể là một cách tuyệt vời cho những người mới bắt đầu giao dịch, do bạn không tốn quá nhiều thứ để bắt đầu. Các quỹ được quản lý khiến việc quản lý rủi ro dễ dàng hơn bằng việc phân bổ các khoản đầu tư của khách hàng thông qua một số lượng các tài sản và sản phẩm đa dạng. Với các quỹ được quản lý, tiền của bạn sẽ được phân bổ thành nhiều khoản đầu tư khác nhau hơn là nếu bạn mua các công cụ như cổ phần hay các bất động sản một cách trực tiếp.

*INGOT Brokers không chịu trách nhiệm với mọi kết quả giao dịch với một bên thứ 3 ( kể cả là khoản lợi nhuận hay lỗ)